Palaa kohteeseen Hallinto

Tiemassaaren Kyläyhdistys ry:n säännöt

Tiemassaaren kyläyhdistys ry:n säännöt

 1. Nimi ja kotipaikka

Nimi: Tiemassaaren kyläyhdistys ry

Kotipaikka: Rantasalmen kunta

 • Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on koota toiminta-alueellaan asuvat ihmiset yhteistoimintaan kyläasuinyhteisönsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja heidän taitojensa ja tietojensa kehittämiseksi. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi:

 • Toimeenpanee kokous- ja opintotilaisuuksia, kilpailuja, retkeilyä, näyttelyitä ja juhlia.
 • Edistää kotien keskinäistä yhteistoimintaa ja ihmisten välistä kanssakäymistä sekä ylläpitää ja kehittää maaseudun kulttuuriperinnettä ja -palveluita.
 • Hankkii jäsenten yhteiseen käyttöön työvälineitä ja laitteita sekä edistää muita yhteishankkeita.
 • Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.
 • Toimii kyläyhteisön taloudellisen ja henkisen toiminnan edistämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi.
 • Erikoistuvien tarpeiden toteuttamiseksi voidaan yhdistykseen perustaa jaostoja.
 • Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa, järjestää maksullisia virkistys- ja juhlatilaisuuksia, myyjäisiä, arpajaisia, ja rahan keräyksiä sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamentteja.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista etua siihen osallisille, eikä sen toiminta saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

 • Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy toiminnan tarkoituksen sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Yhdistyksen nuorisojäseneksi voidaan ottaa alle 15- vuotias henkilö. Nuorisojäsenellä ei ole kokouksessa äänivaltaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua sen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä on puhe- ja äänivalta yhdistyksen kokouksessa. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksu- velvollisuutta.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä osuuskuntia, yrityksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kannattajajäsenellä on puhe, mutta ei äänivaltaa kokouksissa.

 • Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Vuosikokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta ja täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 • Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta-, nuoriso- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

 • Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 5-9 varsinaista jäsentä sekä 5-9 varajäsentä. Hallituksen jäsenten valinnassa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon edustettavien kylien ja jäsenten tasavertaisuus. Toimialat pois

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Jäsenten erovuorot määräytyvät ensi arvan ja sitten vuoron mukaan. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan, tiedottajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa pois

 • Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yksin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, tai sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

 • Tilikausi ja tilien- ja toiminnantarkastus § 38 a 8

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 • Yhdistyksen kokoukset

Varsinainen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana tammi-kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan    aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vrk kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Nuoriso- ja kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokousten päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta lähettämällä jäsenille kokouskutsu sähköpostitse tai kirjeitse annettuun osoitteeseen sekä julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Jäsenluettelo
 4. Kokouksen esityslista
 5. Toimintakertomus
 6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen
 8. Tulo- ja menoarvio
 9. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
 10. Hallituksen jäsenmäärä
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 12. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 13. Muut asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen jäsen voi ilmoittamalla hallitukselle kirjallisesti saada haluamansa asian käsiteltäväksi vuosikokouksessa. Ilmoitus on lähetettävä 2 päivää ennen vuosikokousta hallitukselle tiedoksi.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistys purkaantuu, mikäli yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toinen on sääntömääräinen ja joiden välillä on vähintään yksi kuukausi, on tehty päätös purkamisesta ja kummassakin kokouksessa päätös on syntynyt vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisen päättävän kokouksen määräämällä tavalla.