Tiemassaaren Kyläyhdistys ry:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tiemassaaren Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Rantasalmen kunta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on koota toiminta-alueellaan asuvat ihmiset yhteistoimintaan kylä-asuinyhteisönsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja heidän taitojensa ja tietojensa kehittämiseksi. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 •  toimeenpanee kokous- ja opintotilaisuuksia, kilpailuja, retkeilyjä, näyttelyitä ja juhlia
 •  edistää kotien keskinäistä yhteistoimintaa ja ihmisten välistä kanssakäymistä sekä ylläpitää ja kehittää maaseudun kulttuuriperinnettä ja -palveluita
 •  hankkii jäsenten yhteiseen käyttöön työvälineitä ja laitteita sekä edistää muita yhteishankkeita
 •  tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
 •  toimii kyläyhteisön taloudellisen ja henkisen toiminnan edistämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi
 •  erikoistuvien tarpeiden toteuttamiseksi voidaan yhdistykseen perustaa jaostoja.
 •  yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 •  toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa, järjestää maksullisia virkistys- ja juhlatilaisuuksia, myyjäisiä, arpajaisia ja rahan keräyksiä sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamenttejä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista etua siihen osallisille, eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy toiminnan tarkoituksen sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen nuorisojäseneksi voidaan ottaa alle 15-vuotias henkilö. Nuorisojäsenellä ei ole kokouksissa äänivaltaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua sen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä on puhe- ja äänivalta yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Kannattajajäseneksi, jolla on kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa, hallitus voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä sekä osuuskuntia ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin ryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään 11 (6 – 11) muuta varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) varajäsentä. Hallituksen jäsenten valinnassa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon yhdistykseen kuuluvat toimialat sekä miesten ja naisten tasavertaisuus.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Jäsenten erovuorot määräytyvät ensin arvan ja sitten vuoron mukaan. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, tiedottajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Varsinainen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana tammi – toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ja nuorisosjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla se paikkakunnalle leviävässä sanomalehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten sijalle
 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistys purkautuu, mikäli yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toinen on sääntömääräinen ja joiden välillä on vähintään yksi (1) kuukausi, on tehty päätös purkamisesta ja kummassakin kokouksessa päätös on syntynyt vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisen päättävän kokouksen määräämällä tavalla